1
2
3

Vytyčení hranice pozemku

Vytyčení hranice pozemku a vytyčení stavby jsou dvě odlišné služby. Vytyčování hranic pozemků provádím pro Katastrální úřad na návrh jednoho z vlastníků pozemku. Stavbu vytyčuji na přání stavebníka nebo projektanta a slouží k dodržení odstupových vzdáleností od hranic pozemků a přesnému usazení stavby v rámci povolených odchylek.

Nejčastější důvody, kdy potřebujete vytyčit pozemek, jsou:

 • stavba oplocení
 • osazení stavby do hranice pozemku
 • dodržení předepsaných odstupů stavby od vlastnických hranic
 • ověření průběhu stávajícího oplocení - kontrolní vytyčení
 • obnovy parcel pozemkového katastru - zjednodušené evidence
 • pro účely koupě nebo prodeje nemovitosti a upřesnění skutečné výměry pozemku

Pokud potřebujete jen ověřit průběh stávajícího oplocení, lze vyhotovit pouze porovnání stávajících vlastnických hranic s katastrální mapou. Je nutné provést kontrolní měření a porovnání výsledků s údaji evidovanými v katastru nemovitostí. Pokud rozdíly měření a údajů z Katastru nemovitostí nepřesáhnou mezní odchylky, je hranice vedena podle stávajícího oplocení. Vyhotovím náčrt s porovnáním odchylek. Pro vás, jako vlastníka pozemku, se nic nemění.

Pokud ovšem dojde k překročení odchylek je třeba vytyčit novou hranici. Vyhotovím vytyčovací protokol a projednám průběh vytyčení se všemi vlastníky sousedních pozemků.

Vytyčení hranice probíhá v šesti krocích:

 1. Příprava podkladů a informací o průběhu hranice z Katastrálního úřadu.
 2. Zaměření identických bodů mezi skutečností a katastrální mapou.
 3. Transformace katastrální mapy na zaměřenou skutečnost (pokud je to nutné).
 4. Doručení pozvánky k vytyčení všem sousedním vlastníkům.
 5. Vytyčení hranice za účasti vlastníků.
 6. Zaslání dokumentace o vytyčení hranice všem dotčeným vlastníkům a předání dokumentace na Katastrální úřad.

Vytyčením vlastnické hranice se nezakládají ani nemění právní vztahy k dotčeným pozemkům.

Máte dotaz nebo chcete nezávaznou poptávku?

Kontaktujte mě

Ing. Hana Petrásková
geodetická kancelář
Telefon: 777 076 431
E-mail: petraskova@geodeticka.cz
Pod Kovárnou 42
337 01 Ejpovice